Všeobecné podmienky a práva používania

 1.Prevádzkovateľ serveru cavargy.sk, ďalej len prevádzkovateľ, nezodpovedá za organizovanie alebo uskutočnenie podujatí, obsah zobrazený vo videách, fotkách a článkoch, ktoré sú na serveri cavargy.sk umiestnené.

 2.Za obsah videí,fotiek a uskutočnenie podujatí je zodpovedný používateľ, ktorý dané videá, fotky a podujatia na server cavargy.sk pridal.

 3.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť podujatie alebo akýkoľvek obsah, ktorý nieje v súlade so zameraním serveru cavargy.sk.

 4.Maloletý používateľ je oprávnený používať služby serveru cavargy.sk len pod dohľadom svojich právnych zástupcov alebo s ich súhlasom.

 5.Registrácia používateľov na server cavargy.sk, ďalej len server, nie je povinná.

 6.Ak sa používateľ rozhodne zaregistrovať na serveri, vyplní registračný formulár, kde uvádza pravdivé údaje.

 7.Prihlasovacie meno v registračnom formulári nesmie obsahovať žiadne vulgarizmy, rasistické a fašistické heslá.

 8.Zaregistrovaním sa na serveri používateľ potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytol sú pravdivé.

 9.Používateľ sa nesmie zaregistrovať pod viacerými používateľskými menami. Pri zistení takejto skutočnosti prevádzkovateľ odstráni takéto registrácie bez varovania.

 10.Ak prevádzkovateľ zistí, že údaje, ktoré používateľ uviedol pri registrácii nie sú pravdivé, môže mu zrušiť účet bez akéhokoľvek varovania.

 11.Ak sa používateľ zaregistruje, platia pre neho aj dolu uvedené pravidlá používania registrovaných používateľov serveru cavargy.sk.

 12.Za zneužitie údajov používateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ cavargy.sk nenesie žiadnu zodpovednosť.

 13.Akékoľvek zásahy do technického charakteru alebo obsahu Internetovej stránky Užívateľmi sú zakázané.

 14.Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu, alebo inú ujmu spôsobenú registrovanými používateľmi iným registrovaným používateľom a neregistrovaným používateľom.

 15.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obsah, v ktorom bude zakomponovaná reklama produktov, konkurenčných portálov a iných produktov/služieb.

16.Užívatelia, ktorí chcú pridať na Internetovú stránku Obsah, tak môžu urobiť prostredníctvom pridávacieho formulára na Internetovej stránke. Užívateľ pridávajúci Obsah prehlasuje, že je autorom Obsahu, je oprávnený takýto Obsah pridať a zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas (licenciu) na použitie tohto Obsahu všetkými spôsobmi nakladania s dielom podľa platného autorského zákona, známymi ku dňu pridania Obsahu na Internetovú stránku a to bez nároku na odmenu.

 17.Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť obsah, ktorý pridal používateľ, ak tento preukáže, že je držiteľom autorských práv tohto obsahu. Pokiaľ tento nevie preukázať autorské práva k danému obsahu, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tento obsah neodstrániť.

 18.Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní Internetovej stránky sa nesmie správať v rozpore s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:

  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe

pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania

  • otvorene alebo skrytou formou propagovať užívanie omamných a psychotropných látok

  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie

  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy

alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou

  • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej

osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám

  • propagovať detskú pornografiu, odosielať príspevky s erotickým alebo pornografickým obsahom

  • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov

  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretej osobe.

 19.Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ pridal na portál.

 20.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek podmienky používania týkajúce sa portálu bez predchádzajúceho upozornenia.

21.Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s týmito podmienkami a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.

Komentáre sú uzavreté